BEGROTINGSBESPREKINGEN 2011 GEMEENTE HULST: WEER TERUG NAAR “AF” EN U ONTVANGT GEEN 200 EURO

progressie | 24-2-2011 14:26

 

Coalitie wil toch belastingsverhogingen.

De eerste bijeenkomst van de Commissie Middelen ter voorbereiding van de Begroting 2011 van de gemeente Hulst zit er op. De economische crisis en de daaruit voorvloeiende financiële consequenties vragen om ombuigingsmaatregelen om het huishoudboekje van onze gemeente op orde te houden. Het huidige College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst zag en ziet geen kans om met constructieve ombuigingsvoorstellen te komen anders dan een ongehoorde verhoging van de belastingdruk voor onze inwoners en enorme prijsverhogingen voor  allerlei producten of diensten. Dit ondanks het harde feit dat de huidige in het College vertegenwoordigde Coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma’s de kiezer hebben beloofd dat de gemeentelijke belastingen niet of nauwelijks zouden toenemen de komende 4 jaar. 

 

Geen informatieverstrekking aan oppositiepartijen.

Om ons goed voor te kunnen bereiden op de begrotingsproblematiek 2011 en volgende jaren had onze fractiebegin juli gevraagd om ons daarvoor te voorzien van bijzonder gedetailleerde financiële informatie. Ondanks dat er sindsdien bijna 2 maanden zijn verstreken kregen we voor de eerste werkvergadering van 31 augustus jl. in eerste instantie informatie toegezonden op een zeer abstract (programma) niveau, waarin bij iedere post door dit College was vermeld of en in hoeverre deze beïnvloedbaar was. Voor bijna elke uitgaafpost gold volgens het College dat die niet of slechts zeer beperkt beïnvloedbaar waren. De inkomstenposten – in het bijzonder de gemeentelijke belastingopbrengsten- waren volgens het College nagenoeg volledig beïnvloedbaar. Ja logisch want de Gemeenteraad stelt de tarieven van de gemeentelijke belastingen vast.

Kennelijk vond op het laatste moment iemand dat de toegezonden abstracte informatie wel erg summier was en werd op de valreep nog een document toegezonden dat wat meer gedetailleerde informatie bevatte, maar nog steeds zijn beperkingen had.

 

Onderzoeksrapport wordt achtergehouden.

Kortom op maandag 31 augustus jl.  kwamen de financiële specialisten van alle fracties bijeen voor een eerste werkvergadering. Met enige aandrang van onze zijde werd bij de aanvang van deze vergadering het beschikbaar stellen van meer gedetailleerde financiële informatie toegezegd. De resultaten van een reeds vorig jaar gestart onderzoek door een extern bureau naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een gemeentelijk organisatieonderdeel blijven echter buiten beeld omdat naar verluidt het onderzoeksrapport na bijna 1 jaar nog niet gereed is (dat belooft wat!!). Dit ondanks dat nog maar een paar maanden geleden was aangekondigd dat dit onderzoek tegen de zomer 2010 beschikbaar zou zijn.

 

Coalitiepartijen: hogere belastingen – lager voorzieningenniveau.

Ondanks het gebrek aan goede informatie waren tijdens deze werkvergadering de Coalitiepartijen (Groot Hontenisse; PvdA; CDA en VVD) het roerend met elkaar eens. Het leek wel of men vooraf afspraken had gemaakt.  Honderdduizenden euro’s verhoging van de gemeentelijke belastingen; voor honderdduizenden euro’s verlaging van voorzieningenniveaus, zoals bijvoorbeeld ten koste van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en forse verlaging van subsidies voor verenigingen. Dat was allemaal geen discussie, ondanks de gebrekkige financiële informatie die het College van Burgemeester en Wethouders beschikbaar hadden gesteld.

 

Weer boterzachte dekkingsmiddelen.

Verbazend was echter ook te moeten constateren dat men helemaal geen lering heeft getrokken uit het verleden. Weer werden extra dekkingsmiddelen aangevoerd door besparingen die een samenwerking van de Zeeuws-Vlaamse overheden zou kunnen opleveren. Ook extra middelen vanuit de verkoopopbrengst van gronden en grepen uit de reservemiddelen werden weer uit de hoge hoed getoverd.

 

Terug naar de financiële afgrond.

Nog maar een paar jaar geleden stond de gemeente Hulst aan de rand van een financiële afgrond door het in de aan 2006 voorafgaande jaren gevoerde dramatische financieel beleid. Toen heeft men jarenlang het ene financieel gat gevuld door nieuwe te graven, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in begrotingen met grote tekorten soms oplopend tot bijna 1 miljoen structureel, waarbij dan een boterzacht dekkingsplan werd gevoegd. Die dekkingsplannen bestonden toen ook bijvoorbeeld uit gigantische bedragen die een samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse overheden zou opleveren; opbrengst van grondverkopen; grepen uit de reservemiddelen enz. enz.

In al die jaren is er nooit iets terechtgekomen van die boterzachte dekkingen, met als resultaat dat jarenlang de werkelijke cijfers aan het eind van ieder jaar vele honderdduizenden euro’s verlies gaven te zien, wat toen uiteindelijk de reservepositie van onze gemeente volledig heeft uitgeput.

Met de huidige Coalitie zijn we duidelijk weer terug bij “AF” en binnen afzienbare tijd ook weer bij een financiële afgrond.

 

Frans de Vries, Fractielid PROGRESSIEF HULST en lid van de commissie Middelen gemeente Hulst.

Reacties

Progressief Hulst
Modern besturen doe je samen. Eerlijk en duidelijk!